preloader

ภาษาไทย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสังคม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.1
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.2
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.5
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องภาษาอังกฤษ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องภาษาไทย
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.4
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 00 543 00:00 น. -
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 00 543 00:00 น. -
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ

คณิตศาสตร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ใต้ถุนอาคารบานบุรี
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสังคม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องภาษาอังกฤษ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องเด็กพิเศษ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ใต้ถุนอาคารบานบุรี
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสุขศึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี ห้อง ป.3
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องสุขศึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ใต้ถุนอาคารบานบุรี
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารราชพฤกษ์ ห้องคณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 00 543 00:00 น. -

วิทยาศาสตร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 14 ก.ย. 2566 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 14 ก.ย. 2566 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 14 ก.ย. 2566 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - โรงอาหาร
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - อาคารมรกต / ห้อง ป. ๖
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - โรงอาหาร
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล - สายบัว จิตสอาดตราชัย
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - โรงอาหาร
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล - สายบัว จิตสอาดตราชัย
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - อาคารมรกต /ห้อง ป. ๔
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 14 ก.ย. 2566 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - โรงอาหาร
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 14 ก.ย. 2566 08:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาดตราชัย
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาดตราชัย
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - อาคารมรกต ห้องอนุบาล 2
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 10:00 น. โรงเรียนท่าผา - อาคารมรกต ห้องอนุบาล 1
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 10:00 น. โรงเรียนท่าผา - อาคารมรกต ห้องอนุบาล 3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - โรงอาหาร
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาดตราชัย
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 14:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาดตราชัย
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - อาคารบุษราคัม ห้องประชุม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาดตราชัย
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - โรงอาหาร
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาดตราชัย

สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 13 ก.ย. 3109 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี/ห้อง ป.1
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 13 ก.ย. 3109 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี/ห้อง ป.2
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 13 ก.ย. 3109 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม

ศิลปะ-ดนตรี

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 13:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 21:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล

ศิลปะ-นาฏศิลป์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง

ภาษาต่างประเทศ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - ประชุมอาคารดนตรี
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - ประชุมอาคารดนตรี
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - ประชุมอาคารดนตรี
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - ประชุมอาคารดนตรี
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารอนุบาล
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - ประชุมอาคารดนตรี
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง - อาคารอนุบาล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามบาสเกตบอล
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมหนึ่งน้ำตาล
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารห้องสมุด

คอมพิวเตอร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

หุ่นยนต์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน

การงานอาชีพ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา

ปฐมวัย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารปฐมวัย

เรียนรวม - ภาษาไทย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล - สายบัว จิตสอาดตราชัย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล - สายบัว จิตสอาดตราชัย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - หอประชุม ชุมพล - สายบัว จิตสอาดตราชัย

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนท่าผา - มรกต ห้องอนุบาล 3

เรียนรวม - ศิลปะ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 13 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมสายน้ำผึ้ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 12 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์