preloader

ภาษาไทย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องภาษาอังกฤษ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องภาษาอังกฤษ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องคณิตฯ ชั้น 1
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องคณิตฯ ชั้น 1
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องคณิตฯ ชั้น 1
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องภาษาอังกฤษ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องภาษาอังกฤษ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสุข-พละ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ชั้น 2ห้องภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ชั้น 2ห้องภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ชั้น 2 (ป.4)
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสุข-พละ
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสังคมศึกษา
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสังคมศึกษา
สืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสังคมศึกษา
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสังคมศึกษา
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสังคมศึกษา
เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - ตึกราชพฤกษ์(สีชมพู) ห้องสังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.1/1 (221)
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.1/2 (222)
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.2/1 (223)
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.2/2 (224)
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.3/1 (225)
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์ ห้อง ม.3/2 (226)
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 00 543 00:00 น. -
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 00 543 00:00 น. -
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 00 543 00:00 น. -
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 00 543 00:00 น. -
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ลานหน้าอาคารรัฐอุปถัมภ์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ลานหน้าอาคารรัฐอุปถัมภ์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ลานหน้าอาคารรัฐอุปถัมภ์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ลานหน้าอาคารรัฐอุปถัมภ์

วิทยาศาสตร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - หอประชุมบานบุรี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - หอประชุมบานบุรี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมใหญ่ 1 (สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมใหญ่ 1 (สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมใหญ่ 1 (สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมใหญ่ 1 (สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้องประชุมใหญ่ 1 (สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี อาคารไม้ ป.1
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี อาคารไม้ ป.2
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารศรีสัตบรรณ(สีเขียว) โรงอาหาร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารศรีสัตบรรณ(สีเขียว) โรงอาหาร
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนศาลาวิทยา - อาคารลีลาวดี อาคารไม้ ป.1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - โรงอาหาร สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - โรงอาหาร สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - โรงอาหาร สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - ห้องอาเซียนศึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - ห้องอาเซียนศึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - ห้องอาเซียนศึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารบุษราคัม ห้องประชุม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารบุษราคัม ห้องประชุม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ชั้นอนุบาล 3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ชั้นอนุบาล 1
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ชั้นอนุบาล 2
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - หอประชุม ชุมพล-สายบัว จิตสอาด (ตราชัย)
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารบุษราคัม ห้อง ป.5
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารบุษราคัม ห้อง ป.5

สุขศึกษา และพลศึกษา

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - หอประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - หอประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.6/2(842)
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.6/1(843)
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - หอประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - หอประชุมดอยพระฌาณ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั่ง
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคาร 2 รัฐอุปถัมภ์ (ชั้นล่าง)
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคาร 2 รัฐอุปถัมภ์ (ชั้นล่าง)
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคาร 2 รัฐอุปถัมภ์ (ชั้นล่าง)
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคาร 2 รัฐอุปถัมภ์ (ชั้นล่าง)
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคาร 2 รัฐอุปถัมภ์ (ชั้นล่าง)
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคาร 2 รัฐอุปถัมภ์ (ชั้นล่าง)
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม300 ที่นั่ง
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 00 543 00:00 น. -
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 00 543 00:00 น. -

ศิลปะ-ดนตรี

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - หอประชุมใหญ่1(สายน้ำผึ้ง)

ภาษาต่างประเทศ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.3/1 (832)
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.3/2 (833)
การแข่งขันการคัดตัวอักษรจีน ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารห้องสมุด
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.2/2 (822)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.2/2 (822)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.2/1 (823)
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.1/2 (824)
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ป.1/1 (825)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 08:30 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 08:30 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารห้องสมุด
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารห้องสมุด
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 08:30 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 08:30 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 08:30 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - สนามฟุตบอล
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมน้ำตาล1(811)
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมน้ำตาล1(811)
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 24 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมน้ำตาล1(811)

คอมพิวเตอร์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 214
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 211
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 211
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 211
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 211
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 211
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 211
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 214
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา ศดช.
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา ศดช.
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารอุดมปัญญา 214

หุ่นยนต์

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมจอมปิง(อาคารทิพย์ช้างชั้น 3)
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมจอมปิง(อาคารทิพย์ช้างชั้น 3)
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมจอมปิง(อาคารทิพย์ช้างชั้น 3)
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมจอมปิง(อาคารทิพย์ช้างชั้น 3)
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมจอมปิง(อาคารทิพย์ช้างชั้น 3)

การงานอาชีพ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมลำปางหลวง
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมลำปางหลวง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถด้านหลังอาคารทิพย์ช้าง
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถด้านหลังอาคารทิพย์ช้าง
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถด้านหลังอาคารทิพย์ช้าง
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถด้านหลังอาคารทิพย์ช้าง
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารประถม
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารประถม
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารประถม
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารประถม
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมลำปางหลวง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถข้างเสาธง
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถข้างเสาธง
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยจง
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมลำปางหลวง
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมลำปางหลวง
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารประถม
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารประถม

ปฐมวัย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารปฐมวัย

เรียนรวม - ภาษาไทย

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์/ห้องม.2/2(224)
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์/ห้องม.2/1(223)
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์/ห้องม.2/2(224)
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์/ห้องม.3/1(225)
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - อาคารรัฐอุปถัมภ์/ห้องม.3/1(225)

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนบ้านท่าผา - อาคารมรกต ชั้นอนุบาล2

เรียนรวม - ศิลปะ

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - หอประชุมลำปางหลวง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั่ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั่ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั่ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั้ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั้ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั้ง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - โรงอาหารมัธยม 300 ที่นั้ง
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 24 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ห้องประชุมดอยพระฌาณ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการ วันที่แข่งขัน เวลา สถานที่ - บริเวณแข่งขัน
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถด้านหลังอาคาร ทิพย์ช้าง
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - โรงรถด้านหลังอาคาร ทิพย์ช้าง
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ลานจอดรถ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ลานจอดรถ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 - ลานจอดรถ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง 211
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง 211
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 23 ก.ย. 2566 09:00 น. โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) - ห้อง 211